سمپلر-میکروپیپت-ست سمپلر

سمپلر-میکروپیپت-ست سمپلر

سمپلر جهت اندازه گیری و نمونه گیری محلها سمپلریکی از پرکاربردی ترین وسایل در آزمایشگاههای کلینیکال و آزمایشگاههای تحقیقاتی می باشد

مشاهده کامل آگهی:

سمپلر-میکروپیپت-ست سمپلر